• Trang chủ
  • Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I trân trọng kính mời Quý cổ đông Công ty đến dự phiên họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức:

1/ Thời gian: Thứ Sáu ngày 30 tháng 03 năm 2018, cụ thể như sau:

  • Từ 8h30 đến 8h45           : Đón tiếp đại biểu, cổ đông; đăng ký tham dự.
  • Từ 8h45 đến 9h00           : Ổn định tổ chức và Văn nghệ chào mừng.
  • Từ 9h00                          : Đại hội chính thức bắt đầu.

2/ Địa điểm: Hội trường Princess Room – Khách sạn Eden, số 5 Duy Tân, Q. Hải Châu, Tp.Đà Nẵng.

3/ Thành phần tham dự:

-    Tấtcả cổ đông Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I theo Sổ đăng ký cổ đông Công ty tính đến hết ngày 18/03/2018.

4/ Nội dung chínhcủa đại hội:

+      Báo cáo kết quả SXKD 2017, Kế hoạch SXKD  năm 2018.

+      Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

+      Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

+      Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

+     Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

+   Chủ trương tăng vốn điều lệ và ủy quyền HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định khi có điều kiện thuận lợi.

+      Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

+      Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

+      Bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

+      Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Quý Cổ đông vui lòng tải các fiel tài liệu theo các đường dẫn dưới đây:

1. Thư mời họp ĐHĐCĐ TN năm 2018.

2. Mẫu đăng ký tham dự.

3. Mẫu Ủy quyền tham dự.

4. Danh sách giới thiệu đại biểu cổ đông.

5. Thông báo tiêu chuẩn, điều kiện và thủ tục ứng cử TV.HĐQT, TV.BKS.

6. Mẫu thông báo đề cử ứng viên của nhóm cổ đông.

7. Mẫu ứng cử TV.HĐQT.

8. Mẫu ứng cử TV.BKS.

9. Mẫu sơ yếu lý lịch TV.HĐQT.

10. Mẫu sơ yếu lý lịch TV.BKS.

11. Báo cáo của BĐH về kết quả 2017 và kế hoạch 2018.

12. Báo cáo của HĐQT về kết quả 2017 và kế hoạch 2018.

13. Phương án phân phối lợi nhuận 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận 2018.

14. Báo cáo thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả năm 2018.

15. Báo cáo của BKS 2017 và kế hoạch 2018.

16. Trích BCTC năm 2017 đã được kiểm toán.

17. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.

18. Báo cáo từ nhiệm TV.HĐQT, TV.BKS và đề xuất bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

19. Tờ trình tăng vốn điều lệ và ủy quyền HĐQT.

20. Tờ trình đề cử nhân sự bầu bổ sung HĐQT, BKS.

21. Lý lịch các ứng iên bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS.

TOP