Đội ngũ lãnh đạo

Giới thiệu

introduction

Đội ngũ lãnh đạo

BAN CỐ VẤN


Ông Vương Công San
TRƯỞNG BAN CỐ VẤN

 

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Ông Nguyễn Chân Trung
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
Ông Lê Văn Hoàng
ỦY VIÊN HĐQT
 
Bà Vương Hồng Phương
ỦY VIÊN HĐQT

 

BAN ĐIỀU HÀNH


 

Ông Nguyễn Chân Trung
TỔNG GIÁM ĐỐC

 

 
Ông Hoàng Trọng Thành
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách Đấu thầu - Kỹ thuật
Ông Vương Công Tuân
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách khối Kinh doanh

 

Ông Nguyễn Minh Nhật
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách khối Xây lắp
Ông Vương Công Nguyên
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phụ trách khối Xây lắp
Ông Lê Văn Hoàng
KẾ TOÁN TRƯỞNG
Phụ trách khối Tài chính

 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234