• Trang chủ
  • Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I

Kết quả Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I

Ngày 03 tháng 11 năm 2017, tại Hội trường Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I, số 18A Trịnh Đình Thảo, Quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 đã được tổ chức thành công với Tổng số cổ đông/đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 là 50 cổ đông (50 cá nhân), sở hữu hoặc đại diện đối với 3.789.500 cổ phần, tương đương với 94,74% tổng số cổ phần có quyền tham dự.

Đại hội đã biểu quyết với tổng số cổ phần biểu quyết đồng ý 3.789.500 cổ phần, chiếm  100,00% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội nội dung sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty về Chủ tịch Hội đồng quản trị, cụ thể:

-       Bỏ quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách và không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của Công ty.

-       Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Khoản 1: Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có thể kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc của công ty khác theo quy định pháp luật.

Ngoài các tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải am hiểu tất cả các hoạt động của Công ty và phải có uy tín, sự tín nhiệm cao của cổ đông và người lao động trong Công ty.

Giữ nguyên các điều khoản còn lại: từ khoản 2 đến khoản 5

2. Sửa đổi Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty về Cán bộ quản lý, cụ thể:

-       Bỏ các quy định cụ thể về trả tiền lương, tiền thưởng cho Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành.

-       Nội dung sau khi sửa đổi:

Điều 29. Cán bộ quản lý

Khoản 1: Giữ nguyên...

Khoản 2: Giữ nguyên...

Khoản 3: Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính của Công ty.

Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành được Công ty trả tiền lương và tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
TOP