Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành công tốt đẹp

  08-04-2022   2886   Công bố thông tin

Ngày 08 tháng 4 năm 2022, tại hội trường Công ty - tầng 7 tòa nhà MEICO, 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2022.
Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông thực tế tham dự ĐHĐCĐ là 44 người đại diện cho 5.726.950 cổ phần, tương đương 95,45 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tham dự Đại hội có các ông/bà là sáng lập viên công ty; thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành, Giám đốc Công ty con MEICO Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh Tam Kỳ, Trưởng Văn phòng đại diện tại TP.HCM, Thủ trưởng các phòng ban/ đơn vị trực thuộc công ty và có sự tham gia của 44 Cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc qua ủy quyền).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Đoàn chủ tịch:
 1. Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Bà Vương Hồng Phương – Ủy viên HĐQT
 3. Ông Lê Văn Hoàng – Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành
Thư ký đại hội:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Thạch.
 2. Ông Thái Văn Ngãi.

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Văn Hoàng – Kế toán trưởng, thành viên BĐH trình bày báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
Năm 2021,
bối cảnh kinh tế thế giới có xu hướng phục hồi khi các nước đẩy mạnh chương trình tiêm chủng vắc xin phòng chống dịch Covid-19. Tuy nhiên, với sự xuất hiện các biến chủng mới khiến quá trình phục hồi kinh tế chậm lại. Đại dịch đã gây tắc nghẽn trong chuỗi giá trị toàn cầu làm tăng giá nguyên liệu sản xuất, thách thức không nhỏ cho hoạt động sản xuất kinh doanh, ảnh hưởng nặng nề đối với nền kinh tế Việt Nam, các vùng kinh tế trọng điểm đều có mức tăng trưởng thấp, vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung là địa phương có mức tăng trưởng thấp nhất.
Tuy nhiên với sự nỗ lực phấn đấu hết mình của tập thể Lãnh đạo và người lao động, công ty đã đạt kết quả tương đối khả quan so với năm 2020, với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn tăng trưởng bình quân 130%. Đặc biệt công ty không nợ lương NLĐ, không nợ thuế, không nợ BHXH.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021:
 - Giá trị sản lượng đạt 872 tỷ đồng, tăng trưởng 129%.
 - Tổng doanh thu đạt 764 tỷ đồng, tăng trưởng 125%.
 - Thu hồi vốn đạt 844 tỷ đồng, tăng trưởng 134%.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 5,2 tỷ đồng, tăng trưởng 134%.
 - Cổ tức 9% .
Năm 2022, với phương châm hoạt động 
Đoàn kết - Tuân thủ - Chủ động - Hiệu quả, Công ty xác định các mục tiêu chính như sau:
 - Lĩnh vực kinh doanh VLXD: đạt giá trị sản lượng 500 tỷ đồng trở lên, đảm bảo nguồn thu, vòng quay vốn và không phát sinh nợ xấu;
 - Lĩnh vực Xây lắp - Hoàn thiện: Đạt sản lượng 700 tỷ đồng trở lên,
đảm bảo nguồn thu, vòng quay vốn và phát triển thương hiệu;
 - Công tác Đầu tư: Triển khai thi công dự án Greenland, tìm kiếm cơ hội để đầu tư từ 01-03 dự án kinh doanh bất động sản;
 - Công tác Tài chính, Kiểm soát chi phí: Kiểm soát chính xác, trung thực, đầy đủ số liệu các chỉ tiêu sản xuất hàng tháng, không để xảy ra tình trạng treo số liệu tài chính, tham ô, lãng phí, tư lợi; kiểm soát tốt chi phí, hiệu quả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh;
 - Tổ chức – nhân sự:
Tạo khối đoàn kết thống nhất, chủ động sáng tạo trong công việc và mang lại hiệu quả cao
Tập trung nguồn lực, cơ chế chính sách và hành động quyết liệt để xây dựng đội ngũ CBCC có năng lực, kỹ năng làm việc hiệu quả cao;
 - Thiết lập, xây dựng cơ chế chính sách gắn với chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể, để người lao động biết việc cần phải làm, có tính bắt buộc phải thực hiện để tránh những sai phạm và bị quy trách nhiệm nặng cho Phòng, Ban, Đơn vị và cá nhân người đứng đầu;
 -
Chủ động xây dựng nhiều phương án sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh Covid kéo dài với nhiều biện pháp, giải pháp phòng chống cụ thể;
 - Có các chính sách thu hút người có năng lực, xây dựng các chế độ chính sách cho người có thâm niên, người thực hiện hoàn thành tốt công việc, mở rộng các chế độ thăm hỏi, quan tâm đến thân nhân gia đình CBNV
. 

Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022
 - Giá trị sản lượng đạt 1.200 tỷ đồng tăng trưởng 138% so với năm 2021.
 - Tổng doanh thu đạt 1.000 tỷ đồng tăng trưởng 131% so với năm 2021.
 - 
Thu hồi vốn đạt 1.200 tỷ đồng, tăng trưởng 142% so với năm 2021.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 9,0 tỷ đồng tăng trưởng 173% so với năm 2021.
 - Cổ tức 12%.

Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung: Kết quả hoạt động năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022 của HĐQT. Trong đó có các nội dung chính:
Do sự ảnh hưởng nặng nề và kéo dài của đại dịch Covid-19 với nhiều biến chủng mới lây lan nhanh đã tác động nghiêm trọng đến đời sống, an toàn của người dân và phát triển kinh tế - xã hội, tăng trưởng kinh tế giảm sâu trên toàn quốc. Mặc dù Công ty đã đa dạng hóa vùng miền hoạt động và các hợp đồng đã ký kết có sẵn với giá trị lớn nhưng do ảnh hưởng của đại dịch đã không thực hiện hết theo giá trị hợp đồng đã ký kết, phải chuyển tiếp qua năm 2022.
Với sự nỗ lực 
phấn đấu hết mình của tập thể Lãnh đạo và người lao động, công ty đã đạt kết quả tương đối khả quan so với năm 2020, với các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, thu hồi vốn tăng trưởng bình quân 130%. Đặc biệt công ty không nợ lương NLĐ, không nợ thuế, không nợ BHXH.
Với mục tiêu, định hướng giai đoạn 2020 – 2025 là: Củng cố nội lực để đảm bảo các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của công ty cạnh tranh được trên thị trường; Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh đến 2025 đạt 2.000 tỷ doanh thu; Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để người lao động yên tâm công tác. Tiếp tục những bước đệm đạt được và hướng tới hoàn thành mục tiêu, định hướng đến năm 2025, HĐQT lấy phương châm hành động 2022 “Đoàn kết - Tuân thủ - Chủ động - Hiệu quả” để toàn thể Lãnh đạo, CBNV, người lao động công ty đồng lòng, quyết tấm, nỗ lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 ở mức cao nhất.

Ông Bùi Phước Hùng - Trưởng ban kiểm soát công ty cũng báo cáo tại Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021; Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo tài chính năm 2021.
 - Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022.

Đoàn chủ tịch đã trình bày các nội dung nghị sự cần được thông qua Đại hội:
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.
 - Tờ trình về chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch chi trả năm 2022.
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT báo cáo Đại hội việc từ nhiệm vai trò thành biên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Bùi Phước Hùng theo nguyện vọng cá nhân.
Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc miễn nhiệm
vai trò thành biên Ban kiểm soát và chức danh Trưởng ban kiểm soát của ông Bùi Phước Hùng, Đoàn chủ tịch thông qua Đại hội Tờ trình đề xuất bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế bầu cử và bầu cử với kết quả như sau: ông Nguyễn Ngọc Thạch trúng cử bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025. Ban kiểm soát cũng đã thống nhất bầu ông Nguyễn Ngọc Thạch làm trưởng ban kiểm soát mới.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 đã được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào lúc 11h30 ngày 08/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022 đã thành công tốt đẹp cùng với sự đồng thuận và ủng hộ của Cổ đông công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

Quý Cổ đông có thể tải file Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 theo link dưới đây:

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234