Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành công

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành công tốt đẹp

  26-03-2020   3912   Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I thành công tốt đẹp

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại hội trường Công ty - tầng 7 tòa nhà MEICO, 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng - Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2020.
Tổng số cổ đông/ đại diện cổ đông thực tế tham dự ĐHĐCĐ là 52 người đại diện cho 3.915.000 cổ phần, tương đương 97,9 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Tham dự Đại hội có các ông/bà là sáng lập viên công ty; thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban kiểm soát, Ban điều hành, Giám đốc Công ty con MEICO Quảng Nam, Giám đốc Chi nhánh Tam Kỳ, Thủ trưởng các phòng ban/ đơn vị trực thuộc công ty và có sự tham gia của 52 Cổ đông (trực tiếp tham dự hoặc qua ủy quyền).

Đại hội đã nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:
Đoàn chủ tịch:
 1. Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc
 2. Ông Nguyễn Thanh Hải – Ủy viên HĐQT
 3. Ông Lê Văn Hoàng – Ủy viên HĐQT, Thành viên Ban điều hành
Thư ký đại hội:
 1. Ông Nguyễn Ngọc Thạch.
 2. Ông Vương Thành Nguyên

Thay mặt Ban điều hành, ông Lê Văn Hoàng – Kế toán trưởng, thành viên BĐH trình bày báo cáo Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty năm 2019 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
Năm 2019, với những thay đổi tích cực trong hoạt động quản lý, điều hành cùng cùng sự nỗ lực, tận tâm của tập thể lãnh đạo và CBNV, kết quả SXKD công ty đã đạt được những kết quả khả quan và tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng cao so với năm 2018.
Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019:
 - Giá trị sản lượng đạt 740 tỷ đồng tăng trưởng 143% so với năm 2018.
 - Tổng doanh thu đạt 638 tỷ đồng tăng trưởng 145% so với năm 2018.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 6,51 tỷ đồng tăng trưởng 100% so với năm 2018.
 - Cổ tức 15% tăng trưởng 100% so với năm 2018.
Trong thành quả chung của công ty, nổi bật là lĩnh vực Xây lắp, với kết quả đạt được vượt 124% kế hoạch năm 2019 và có mức tăng trưởng cao nhất trong các lĩnh vực hoạt động của công ty (tăng trưởng 176%). Ngoài việc thực hiện tốt các công trình và được chủ đầu tư giao thêm công việc; công tác mở rộng thị trường, địa bàn hoạt động và tìm việc đã được thực hiện tốt, đảm bảo nguồn công việc của lĩnh vực.
Năm 2020, với phương châm hoạt động “Củng cố nội lực, Xây dựng thương hiệu”, Công ty xác định các mục tiêu chính như sau:
 1. Lĩnh vực kinh doanh vật liệu xây dựng: đa sản phẩm dịch vụ, mở rộng thị trường trên toàn quốc và phát triển thị trường Lào, Campuchia.
 2. Lĩnh vực xây lắp: tập trung nâng cao năng lực thi công, xây dựng thương hiệu.
 3. Lĩnh vực hoàn thiện: tập trung các đối tác theo chuỗi dự án; củng cố và khai thác mảng hoàn thiện tổng hợp, trọn gói.
 4. Lĩnh vực đầu tư bất động sản: hoàn thành thủ tục đầu tư, thi công hạ tầng kỹ thuật và triển khai khai thác dự án GreenLand; tìm kiếm/ hợp tác đưa vào danh mục đầu tư ít nhất 5 dự án Bất  động sản.
 5. Xây dựng được hình ảnh, vai trò, trách nhiệm và sự nỗ lực của Ban điều hành, CBCC.
 6. Đào tạo lãnh đạo cho  Ban điều hành; đào tạo quản lý cho CBCC; đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho CBNV.
 7. Đầu tư cơ sở vật chất cho các lĩnh vực SXKD để nâng cao năng lực sản xuất.
Các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020
 - Giá trị sản lượng đạt 1.050 tỷ đồng tăng trưởng 142% so với năm 2019.
 - Tổng doanh thu đạt 900 tỷ đồng tăng trưởng 141% so với năm 2019.
 - Lợi nhuận sau thuế đạt 10 tỷ đồng tăng trưởng 156% so với năm 2019.
 - Cổ tức 15% tăng trưởng 100% so với năm 2019.

Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT trình bày các nội dung: Tổng kết nhiệm kỳ 2015 – 2020, Kết quả hoạt động năm 2019; Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 – 2025, Kế hoạch hoạt động năm 2020 của HĐQT. Trong đó có các nội dung chính:
Theo mục tiêu chiến lược giai đoạn 2015 - 2020 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2015, đến năm 2020 các chỉ tiêu chính của công ty phải đạt được là: Sản lượng: 450 tỷ đồng; Doanh thu: 400 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế: 7,6 tỷ đồng; Vốn điều lệ: 30 tỷ đồng. Trong quá trình thực hiện kế hoạch Công ty đã đi đúng lộ trình. Đến năm 2017, nhận thấy có nhiều cơ hội để phát triển hơn so với kế hoạch 2015 - 2020, với chủ trương rút ngắn lộ trình, Công ty đã tăng vốn điều lệ từ 30 tỷ đồng lên 40 tỷ đồng, đồng thời có những thay đổi mang tính đột phá để hoàn thành vượt mức kế hoạch giai đoạn 2015 - 2020 của ĐHĐCĐ vào năm 2018. Bước vào năm 2019, công ty tập trung chuẩn bị các điều kiện cho giai đoạn phát triển mới 2020 - 2025.
Tổng kết hoạt động trong nhiệm kỳ 2015 – 2020, Hội đồng quản trị đã thay mặt ĐHĐCĐ quản lý công ty đi đúng lộ trình, đảm bảo các mục tiêu chiến lược của giai đoạn 2015 – 2020, bảo toàn và phát triển tốt vốn đầu tư của các cổ đông.

Đối với mục tiêu chiến lược của Công ty giai đoạn 2020 – 2025, HĐQT xác định các mục tiêu chính sau:
 - Kinh doanh vật liệu xây dựng: Tăng trưởng doanh thu hàng năm, mở rộng thị trường trong nước, ngoài nước để nâng cao năng lực về quy mô doanh thu, tín dụng và địa bàn hoạt động cho các lĩnh vực SXKD công ty;
 - Thi công Xây lắp và Thi công Hoàn thiện: Xác định là ngành nghề mũi nhọn để xây dựng các nguồn lực, đầu tư nhân sự; nâng cao năng lực và thương hiệu cho công ty. Đây là lĩnh vực tạo nguồn thu chính để đảm bảo chi phí cho hoạt động của công ty và chi trả cổ tức.
 - Đầu tư Bất động sản: Tập trung phân khúc đất nền, nhà ở cho đối tượng thu nhập trung bình; tích lũy hiệu quả từ hoạt động này để bổ sung vào quỹ tích lũy tài chính hàng năm của công ty. Nguồn thu này dùng để đầu tư mở rộng thêm các ngành nghề SXKD có tính sinh lời cao ngoài các ngành nghề công ty đang kinh doanh; phần còn lại để chăm lo cho người lao động, đặc biệt cán bộ chủ chốt, lao động có chất lượng cao và lao động xuất sắc.
- Tổ chức – Nhân sự:
   + Hình thành đội ngũ nhân sự tinh gọn, chuyên nghiệp, sáng tạo và gắn bó lâu dài với Công ty.
   + Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người 10.000 USD/ người/ năm.
   + Chăm lo và bảo vệ quyền lợi của người lao động, tạo môi trường, điều kiện tốt nhất để người lao động thấy mình đang sống và làm việc trong một ngôi nhà MEICO thịnh vượng.

Một số chỉ chỉ tiêu chính giai đoạn 2020 - 2025:
- Đến năm 2025 doanh thu đạt 2.000 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng hàng năm không dưới 115%.
- Cổ tức từ 15% trở lên, riêng năm 2020 là 15%.

Ông Nguyễn Thanh Hải – thành viên HĐQT báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp 2019 và Đề xuất phương án phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2020.

Ông Bùi Phước Hùng - Trưởng ban kiểm soát công ty cũng báo cáo tại Đại hội các nội dung:
 - Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020 của Ban kiểm soát.
 - Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
 - Báo cáo đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.

Đoàn chủ tịch đã trình bày các nội dung nghị sự cần được thông qua Đại hội:
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019, theo đó cổ tức năm 2019 là 15%.
 - Tờ trình về chi trả thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và Kế hoạch chi trả năm 2020.
 - Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh công ty.
 - Tờ trình thông qua nội dung sửa đổi khoản 1 điều 24 Điều lệ công ty về số lượng thành viên HĐQT.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các nội dung đã được trình bày tại Đại hội với tỷ lệ 100% cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội.

Tiếp theo, Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2015 – 2020 tuyên bố HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2015 – 2020 kết thúc nhiệm kỳ. Căn cứ nội dung sửa đổi Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua, Đoàn chủ tịch trình bày Tờ trình về bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã tiến hành ứng cử, đề cử theo đúng quy định tại Điều lệ, Quy chế bầu cử và bầu cử với kết quả như sau:
Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 - 2025:
 1. Ông Nguyễn Chân Trung – Chủ tịch HĐQT.
 2. Ông Lê Văn Hoàng – Ủy viên HĐQT.
 3. Bà Vương Hồng Phương – Ủy viên HĐQT.
Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020- 2025:
 1. Ông Bùi Phước Hùng – Trưởng ban kiểm soát.
 2. Ông Mai Văn Lực – Ủy viên ban kiểm soát.
 3. Bà Ngô Thị Hồng– Ủy viên ban kiểm soát.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đã được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội vào lúc 12h00 ngày 24/3/2020.
Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020 đã thành công tốt đẹp cùng với sự đồng thuận và ủng hộ của Cổ đông công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.
Quý Cổ đông có thể tải file Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 theo link dưới đây:
 1. Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
 2. Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234