Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Meico

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Meico

  02-04-2018   2742   Công bố thông tin

Ngày 30 tháng 3 năm 2018, Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đạị hội đã thống nhất thông qua các nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2017, Kế hoạch SXKD  năm 2018.

2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Báo cáo hoạt động BKS năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

5. Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018.

6.  Chủ trương tăng vốn điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy đinh khi điều kiện thích hợp.

7. Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

8. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2018.

9. Thông qua từ nhiệm TV.HĐQT và bầu thay thế CT.HĐQT; Thông qua từ nhiệm TV. BKS.

10. Bầu bổ sung TV.HĐQT, TV.BKS nhiệm kỳ 2015-2020.

 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234