Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Meico

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Kết quả Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Meico

  24-03-2019   2830   Công bố thông tin

Ngày 23 tháng 3 năm 2019, Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đạị hội đã thống nhất thông qua các nội dung chính:

1. Báo cáo kết quả SXKD 2018, Kế hoạch SXKD  năm 2019.

2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

3. Báo cáo phương án phân phối lợi nhuận năm 2018.

4. Báo cáo hoạt động BKS năm 2018 và kế hoạch hoạt động năm 2019.

5. Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2018 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019.

6.  Chủ trương phát hành trái phiếu doanh nghiệp năm 2019.

7. Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán.

8. Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.

9. Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234