Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Meico

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Kết quả Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Meico

  01-04-2017   2861   Công bố thông tin

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Meico đã được tổ chức thành công vào ngày 31/3/2017. 

Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết thông qua với 100% tổng số cổ phần tham dự biểu quyết tại Đại hội các nội dung sau:

1. Kết quả SXKD 2016 và Kế hoạch SXKD năm 2017.

2. Báo cáo hoạt động HĐQT năm 2016, Kế hoạch hoạt động năm 2017.

3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016 và kế hoạch hoạt động năm 2017.

4. Phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2016.

5. Báo cáo chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2016 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2017.

6. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán.

7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.

8. Phương án tăng vốn Điều lệ năm 2017.

 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234