Kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Kế hoạch SXKD nă

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về Phương án tăng vốn Điều lệ và Điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020

  11-11-2020   2898   Đại hội đồng cổ đông

Ngày 27/10/2020, Hội đồng quản trị công ty gửi phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và Điều chỉnh Kế hoạch SXKD công ty năm 2020.

Đến 16h30 ngày 7/11/2020, Hội đồng quản trị công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, kết quả như sau:

1. Kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng
    Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng với tỷ lệ 81,22%.

2. Kết quả Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản biểu quyết thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty
    Đại hội đồng cổ đông công ty đã thông qua việc điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 của công ty với tỷ lệ 97,45%.

Quý Cổ đông có thể tải file Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản  theo link dưới đây:
- Biên bản kiểm phiếu nội dung tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
- Biên bản kiểm phiếu nội dung điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020;
- Nghị quyết thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch SXKD năm 2020.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234