Lấy ý kiến Cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Lấy ý kiến Cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ và Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020

  27-10-2020   2739   Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện các mục tiêu chiến lược của công ty đến năm 2025 và đảm bảo mục tiêu phát triển ổn định, lâu dài và phù hợp với tình hình thực tế chung hiện nay, Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.

Nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020 bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có Phiếu lấy ý kiến cổ đông chi tiết đính kèm).

Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi về Công ty cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I trước 16h, ngày 7/11/2020 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC, Công ty cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I

- Địa chỉ: Tòa nhà Meico, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng .

- Điện thoại: 02363.697234                 

- Fax: 02363.621544

(Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin,xin vui lòng liên lạc với chị Vương Hồng Phương – TP.TCHC; ĐT: 0905.776.323)

Trên cơ sở ý kiến phản hồi của các Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tập hợp, kiểm phiếu theo đúng trình tự, quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Biên bản kiểm phiếu hợp lệ có phiếu lấy ý kiến có xác nhận của cổ đông kèm theo được xem như Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua Phương án tăng vốn điều lệ từ 40 tỷ đồng lên 60 tỷ đồng và Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2020.

Quý Cổ đông có thể tải nội dung theo đường link dưới đây:

Nội dung 1. Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ:

1. Phiếu lấy ý kiến Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
2. Trờ trình và phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.
3. Dự thảo Nghị quyết thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ.

Nội dung 2. Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

1. Phiếu lấy ý kiến Thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
2. Trờ trình Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
3. Dự thảo Nghị quyết thông qua việc Điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234