Lấy ý kiến Cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở bằng văn bản

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Lấy ý kiến Cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở bằng văn bản

  17-01-2019   3137   Đại hội đồng cổ đông

Thực hiện các chủ trương của ĐHĐCĐ thường niên Công ty các năm 2017 và 2018 về việc đầu tư và hoàn tất xây dựng trụ sở làm việc mới và trang thiết bị văn phòng đảm bảo phục vụ tốt công việc, đáp ứng được nhu cầu sử dụng trước mắt cũng như lâu dài về quy mô, diện tích, môi trường, an toàn phòng chống cháy nổ. Công ty đã hoàn tất công tác đầu tư và chuẩn bị bàn giao đưa vào sử dụng trụ sở mới công ty vào cuối tháng 01/2019.

Nhằm đảm bảo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính và sửa đổi Điều 2 Điều lệ Công ty bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (có Phiếu lấy ý kiến cổ đông chi tiết đính kèm).

Đề nghị Quý cổ đông biểu quyết theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông và gửi về Công ty cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I trước 16h, ngày 28/01/2019 theo địa chỉ:

- Phòng TCHC, Công ty cổ phần Vật tư Thiết bị và Đầu tư Xây dựng M.E.I

- Địa chỉ: số 18A Trịnh Đình Thảo, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng hoặc số 224 Xô Viêt Nghệ Tĩnh, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng.

- Điện thoại: 02363.697234                 

- Fax: 02363.621544

(Quý cổ đông có thắc mắc hoặc cần biết thêm thông tin,xin vui lòng liên lạc với anh Nguyễn Ngọc Thạch – Thư ký Công ty; ĐT: 0903.589.985)

Trên cơ sở ý kiến phản hồi của các Cổ đông, Hội đồng quản trị sẽ tập hợp, kiểm phiếu theo đúng trình tự, quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Biên bản kiểm phiếu hợp lệ đính kèm phiếu lấy ý kiến có xác nhận của cổ đông được xem như Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Công ty về việc thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi bổ sung Điều 2 Điều lệ Công ty.

 

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234