Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (cập nhật đến ngày 19/3/2020)

Quan hệ cổ đông

shareholder relations

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 (cập nhật đến ngày 19/3/2020)

  19-03-2020   181   Thông báo - Thư mời

TÀI LIỆU ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2020 (CẬP NHẬT ĐẾN NGÀY 19/3/2020)

Kính gửi Quý Cổ đông tài liệu Đại hội đồng cổ đông cập nhật đến 19/3/2020.

Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020
- Thư mời tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Chương trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Báo cáo kết quả SXKD 2019, Kế hoạch SXKD năm 2020 của BĐH. 
- Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020, kết quả hoạt động năm 2019; Chiến lược phát triển giai đoạn 2020 ÷ 2025 và Kế hoạch năm 2020 của HĐQT.
- Báo cáo Tổng kết nhiệm kỳ 2015 ÷ 2020, Thẩm định BCTC 2019 của BKS.
- Báo cáo Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019.
- Báo cáo kết quả chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2019 và phương án chi trả thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020.
- Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán.
- Báo cáo lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020.
- Báo cáo kết quả thực hiện chủ trương phát hành trái phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2019 và Phương án phát hành trái phiếu năm 2020.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề.
- Tờ trình sửa đổi Điều lệ.
- Tờ trình bầu HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Tiêu chuẩn đề cử, ứng cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
- Quy chế làm việc ĐHĐCĐ thường niên 2020.
- Quy chế bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.      

Các biểu mẫu:
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự.
- Mẫu phiếu đăng ký tham dự.
- Danh sách giới thiệu đại biểu để cổ đông ủy quyền.
- Mẫu đề cử ứng viên HĐQT, BKS.- Mẫu ứng cử HĐQT.
- Mẫu ứng cử BKS.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên HĐQT.
- Mẫu Sơ yếu lý lịch ứng viên BKS.

Gửi tin nhắn
Gọi cho chúng tôi
Chat qua facebook
Chat qua zalo
Văn phòng
Hotline tư vấn: 02363 697 234