Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

THÔNG BÁO

V/v: "Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

------------------------

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I

-       Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

-       Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I đã được Đại hội cổ đông thông qua;

-       Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/03/2019của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I trân trọng thông báo đến Quý cổ đông Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018, cụ thể như sau:

  1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 17h00 ngày 18/04/2019.
  2. Mức cổ tức năm 2018 là 15%/ mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1.500 đồng).
  3. Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 15/05/2019.
  4. Thủ tục chi trả cổ tức:

4.1  Đối với hình thức nhận bằng tiền mặt:

-       Địa điểm nhận cổ tức: Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I, số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường Khuê Trung, Quận Cẩm Lệ, Tp.Đà Nẵng.

-       Điều kiện thanh toán: Đề nghị Quý cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình:

+     Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hợp lệ;

+     Giấy ủy quyền hợp lệ nếu cổ đông không trực tiếp đến nhận cổ tức.

4.2  Đối với hình thức chuyển khoản: Cổ đông làm Giấy đề  nghị  nhận  cổ tức bằng chuyển khoản và gửi kèm theo Giấy CMND hoặc hộ  chiếu  pho to  công  chứng (được  ghi  trên  giấy chứng nhận cổ phần) về Phòng Tài chính Kế hoạch - Công ty cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I (số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, Thành phố Đà Nẵng).

4.3  Mẫu giấy đề nghị nhận cổ tức được gửi kèm theo thông báo này.

Nếu cần thêm thông tin hướng dẫn, đề nghị quý cổ đông liên hệ Phòng TCKH Công ty số điện thoại: 0236.2246379 để biết thêm chi tiết.

Trân trọng!

Quý cổ đông vui lòng tải file gốc theo link dưới đây:

Thông báo chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2018

Mẫu Giấy đề nghị thanh toán tiền cổ tức.

TOP