• Trang chủ
  • Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

Thông báo chốt danh sách cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên 2019

THÔNG BÁO

V/v: "Lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp 

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019".

Kính gửi: Quý Cổ đông

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 vào ngày 23/03/2019, để có cơ sở gửi Giấy mời họp, các nội dung họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, Hội đồng quản trị kính thông báo Quý Cổ đông Công ty về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, như sau:

-       Thời gian chốt danh sách Cổ đông: đến 17 giờ 00 ngày 7/3/2019.

-       Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và trả cổ tức năm 2018.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến Cổ phần, Cổ phiếu trước thời điểm chốt danh sách Cổ đông để Công ty hoàn tất việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Trân trọng!

File gốc: TB_Lap danh sach CD hop DHDCDTN 2019

TOP