• Trang chủ
  • Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Thông báo chốt danh sách ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị và Đầu tư xây dựng M.E.I tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 30/03/2018, để có cơ sở gửi Giấy mời họp, các nội dung họp và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị kính thông báo Quý Cổ đông Công ty về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, như sau:

-       Thời gian chốt danh sách Cổ đông: đến 17 giờ 00 ngày 18/3/2018.

-       Mục đích chốt danh sách Cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý Cổ đông hoàn tất mọi thủ tục liên quan đến Cổ phần, Cổ phiếu trước thời điểm chốt danh sách Cổ đông để Công ty hoàn tất việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Trân trọng!

Link gốc Thông báo chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

http://www.meico.com.vn/thu-vien-tai-lieu/xem-file/42

TOP