STT Ngày tạo Tiêu đề Loại hồ sơ #
1 18/04/2019 Giay de nghi thanh toan tien co tuc.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
2 18/04/2019 Thong bao chot danh sach CD_chi tra CT 2018(11.04.2019).pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
3 14/03/2019 05. BC BKS 2018 - KE HOACH 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
4 14/03/2019 04. BAO CAO HDQT 2018 VA KE HOACH 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
5 13/03/2019 11. TTr SUA DOI DIEU LE.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
6 13/03/2019 0.2 CHUONG TRINH DAI HOI DCD 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
7 13/03/2019 0.2.1 QUY CHE DAI HOI DHDCD 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
8 13/03/2019 03. BC BDH KQ 2018_KE HOACH 2019_DHDCD2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
9 13/03/2019 05.1 BCTC_DKT_TL.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
10 13/03/2019 06. BAO CAO KET QUA THUC HIEN CHU TRUONG TANG VON.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
11 13/03/2019 07. BAO CAO PA THU LAO HDQT-BKS 2018 - KH 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
12 13/03/2019 08. PA TRA CO TUC - PPLN 2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
13 13/03/2019 09. BC LUA CHON KIEM TOAN 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
14 13/03/2019 10. TTr Phat hanh trai phieu DN.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
15 13/03/2019 11.1 PL_Noi dung sua doi Dieu le.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
16 13/03/2019 DANH SACH DAI BIEU GIOI THIEU UY QUYEN 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
17 13/03/2019 GIAY UY QUYEN DAI HOI 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
18 13/03/2019 PHIEU DANG KY THAM DU DAI HOI 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
19 13/03/2019 THU MOI DHDH THUONG NIEN 2019.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
20 06/03/2019 TB_Lap danh sach CD hop DHDCDTN 2019.PDF Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
21 15/02/2019 Thong_tin_ung_vien_MEICO.pdf Hồ Sơ Tuyển Dụng TẢI VỀ
22 24/01/2019 MEICO_CHUONG TRINH TUYEN DUNG THANG 01-02.2019.pdf Hồ Sơ Tuyển Dụng TẢI VỀ
23 17/01/2019 Du thao nghi quyet Thay doi dia chi tru so Cong ty.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
24 17/01/2019 PHIEU LAY Y KIEN CO DONG BANG VAN BAN.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
25 17/01/2019 Thong bao lay y kien CD bang VB.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
26 29/03/2018 15. To trinh de cu bau bo sung .pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
27 29/03/2018 16. To trinh tang von dieu le.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
28 21/03/2018 06.5 MAU SO YEU LY LICH UNG VIEN BKS.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
29 21/03/2018 06.4 MAU SO YEU LY LICH UNG VIEN HDQT.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
30 21/03/2018 06.3 Mau ung cu TV.BKS.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
31 21/03/2018 06.2 Mau ung cu TV.HDQT.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
32 21/03/2018 06.1 Mau Thong bao de cu ung cu vien bau vao HDQT, BKS nhiem ky 2015-2020.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
33 21/03/2018 13. TO TRINH LUA CHỌN KIEM TOAN 2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
34 21/03/2018 14. BAO CAO TU NHIEM TV.HDQT_TV.BKS.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
35 21/03/2018 12. TRICH BAO CAO TC 2017 DA DUOC KIEM TOAN.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
36 21/03/2018 11. BAO CAO BKS 2017_KH2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
37 21/03/2018 10. BAO CAO THU LAO HDQT_BKS 2017_KH2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
38 21/03/2018 09. PA PHAN PHOI LOI NHUAN 2017_KH 2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
39 21/03/2018 08. BAO CAO HDQT 2017_KH 2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
40 21/03/2018 07. BAO CAO BDH KQ 2017_KH2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
41 21/03/2018 06. THONG BAO TIEU CHUAN_DK_TT UNG CU DE CU.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
42 21/03/2018 05. DANH SACH GIOI THIEU DAI BIEU CO DONG.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
43 21/03/2018 03. MAU GIAY UY QUYEN THAM DU.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
44 21/03/2018 04. MAU PHIEU DANG KY THAM DU.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
45 21/03/2018 02. CHUONG TRINH DHDCD 2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
46 21/03/2018 01. THU MOI DHDCD TN 2018.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
47 17/03/2018 TB 135 Chot danh sach DHDCD 2018 (14.03.2018).PDF Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
48 23/10/2017 07. TO TRINH SUA DOI DIEU LE.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
49 23/10/2017 06. QUY CHE LAM VIEC.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
50 23/10/2017 05. DANH SACH GIOI THIEU DAI BIEU.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
51 23/10/2017 04. MAU UY QUYEN.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
52 23/10/2017 03. MAU DANG KY THAM DU.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
53 23/10/2017 01. CHUONG TRINH.pdf Hồ Sơ TẢI VỀ
54 23/10/2017 02. THU MOI DHDCD BAT THUONG 2017.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
55 07/04/2017 TB PHAT HANH TANG VON.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
56 07/04/2017 TB TRA CO TUC.pdf Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
57 27/03/2017 Báo cáo Phương án chi trả Cổ tức và trích lập quỹ_ĐHĐCĐ 2017 Đại Hội Đồng Cổ Đông TẢI VỀ
58 11/01/2017 Hồ sơ năng lực Meico - English Hồ Sơ TẢI VỀ
59 11/01/2017 Hồ sơ năng lực Meico Hồ Sơ TẢI VỀ
60 16/12/2016 Nhà phân phối chính thức của Thép Việt Các Chứng Nhận TẢI VỀ
61 16/12/2016 Nhà phân phối chính thức Xi măng Vicem Hải Vân Các Chứng Nhận TẢI VỀ
62 16/12/2016 Nhà phân phối chính thức của Thép Hòa Phát Các Chứng Nhận TẢI VỀ
63 16/12/2016 Chứng nhận nhà phân phối thép miền Nam Các Chứng Nhận TẢI VỀ
64 16/12/2016 Chứng nhận nhà phân phối thép Việt Mỹ Các Chứng Nhận TẢI VỀ
65 22/02/2019 TIEU CHI TUYEN DUNG CAC VI TRI KE TOAN.pdf Tuyển Dụng TẢI VỀ
66 22/02/2019 TIEU CHI TUYEN DUNG KY SU_KINH DOANH.pdf Tuyển Dụng TẢI VỀ
TOP